OPZ, výzva č. 92 – VÝZVA PRO ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Kdo je oprávněný žadatel?

 • Obce,Kraje,Asociace krajů ČR,Svaz měst a obcí ČR,Sdružení místních samospráv ČR
 • Národní síť Zdravých měst ČR,Spolek pro obnovu venkova, Dobrovolné svazky obcí

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů: 10 mil. Kč

Jaký je podíl žadatele na dotaci?

 • Kraje, obce,DSO– EU 85 %, státní rozpočet 10 %, vlastní 5 %
 • Asociace a sdružení obcí a krajů– EU 85 %, státní rozpočet 15 % / 10 %, vlastní 0 / 10 %

Na co lze získat dotaci?

 • Podpora řízení kvality
 • Podpora tvorby a aktualizace strategických dokumentů
 • Podpora procesního řízení v organizaci
 • Přívětivý úřad – nástroje komunikace s veřejností
 • Rozvoj informačních systémů obcí/krajů a související analýzy pro zlepšení komunikace uvnitř veřejné správy i navenek
 • Realizace specifických vzdělávacích programů přispívajících ke zkvalitnění rozvoje lidských zdrojů ve veřejné správě. Za tímto účelem bude podpořeno zvyšování kvalifikace pracovníků v oblastech souvisejících s oborem jejich působnosti.
 • Zavádění a rozvoj moderních nástrojů a metod řízení lidských zdrojů ve veřejné správě.

Jaké jsou způsobilé výdaje projektu?

 • Osobní náklady – mzdy, platy, odměny
 • Cestovné – jízdné, ubytování, stravné, nutné vedlejší výdaje
 • Nákup zařízení a vybavení a spotřebního materiálu – nákup nového nebo použitého vybavení hmotné povahy a také výdaje na nehmotný majetek
 • Nájem či leasing zařízení a vybavení, budov
 • Odpisy– dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • Drobné stavení úpravy
 • Nákup služeb – např. zpracování analýz, průzkumů, studií, lektorské služby, školení a kurzy, příp. mentoring, vytvoření nových publikací, školicích materiálů nebo manuálů, CD, DVD atd. (pozn.: nejedná se o nákup původních děl), pronájem prostor

Jaký je termín předkládání žádostí?

 • 3. 2019 –21. 6. 2019, 16:00 hodin

Jaké jsou povinné přílohy žádosti o dotaci?

 • Zajistit povinné přílohy, pokud jsou pro projekt relevantní:
  • Projekty na rozvoj metody kvality – certifikát či obdobný dokument dokládající implementaci některého z nástrojů kvality řízení, který má být dále rozvíjen.
  • Tvorba nebo aktualizace strategických dokumentů – čestné prohlášení žadatele o souladu strategických dokumentů
  • Vzdělávání – čestné prohlášení, že osoby z cílové skupiny podpořené v rámci uvedeného projektu, se nebudou účastnit tematicky shodných vzdělávacích aktivit, které budou realizovány ve stejném časovém období v rámci vzdělávacích projektů Svazu měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR ve výzvě č. 03_15_019
  • Tvorba zcela nového strategického dokumentu – analýza současného stavu a prognóza možného vývoje.
  • Aktualizace dokumentu/ vytvoření nového navazujícího dokumentu stejné povahy – analýza dokumentu, který má být aktualizován/ na který se navazuje, včetně zhodnocení plnění stávajícího dokumentu a zdůvodnění potřeby jeho aktualizace/ tvorby nového dokumentu (v případě zneplatnění příslušným orgánem obce/kraje se dokládá zneplatnění vč. zdůvodnění).
  • Optimalizace procesů nebo procesní řízení – analýza stavu zpracovaných procesů/ analýza stavu procesního řízení před realizací projektu.

Jak je to s časovou uznatelností nákladů?

 • Lze uznat náklady vzniklé během projektu, tedy od 22. 3. 2019. Datum zahájení realizace nesmí předcházet datu vyhlášení této výzvy. Realizace projektu max. do 31. 12. 2022.

Aktuality

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *